ZJAZD ZWYKŁY HUFCA

dokumenty, materiały, ściągi, podpowiedzi

 

 

 

 

 

 

strona główna

Co to jest Zjazd Zwykły Hufca?

 

Co to właściwie jest ten Zjazd? „Zjazd to najwyższa władza hufca” – brzmi pierwsza, spontaniczna odpowiedź na to pytanie. Tylko, w czym przejawia się ta „najwyższość”, co dokładnie dzieje się podczas tego zjazdu, jakie decyzje zapadają, o czym się tam (na zjeździe) decyduje.

By dowiedzieć się coś więcej o zjeździe proponuję sięgnąć do Statutu ZHP. Tam w części dotyczącej władz hufca czytamy:

 

§ 48

1. Najwyższą władzą hufca jest zjazd hufca.

(…)

3. Zjazd zwykły hufca:

a. decyduje o najważniejszych sprawach hufca,

b. przyjmuje program rozwoju hufca,

c. rozpatruje i zatwierdza sprawozdania wszystkich władz hufca za okres od ostatniego zjazdu zwykłego,

d. na wniosek komisji rewizyjnej hufca podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków komendy hufca za okres pomiędzy zjazdami hufca,

e. wybiera komendanta hufca i na jego wniosek określa liczebność i wybiera pozostałych członków komendy hufca, w tym skarbnika hufca i osobę odpowiedzialną za program i pracę z kadrą,

f. określa liczebność i wybiera komisję rewizyjną hufca,

g. wybiera delegatów hufca na zjazd chorągwi,

h. może wybrać sąd harcerski hufca określając jego liczebność.

4. Zjazd zwykły hufca jest zwoływany przez komendę hufca co cztery lata.

 

Tylko, co z tego konkretnie wynika dla przeciętnego drużynowego i instruktora, uczestnika zjazdu, członka naszej harcerskiej społeczności? Przeanalizujmy, zatem pokrótce wszystkie z zadań Zjazdu Hufca.

 

Decyduje o najważniejszych sprawach Hufca

 

Najważniejszych, czyli jakich? Zjazd Hufca jest miejscem i momentem w życiu środowiska, podczas którego możemy dyskutować i rozmawiać o sprawach dla nas ważnych, o tym jak ma wyglądać nasze środowisko, jakie zasady poza ogólnie obowiązującymi w ZHP mają być stosowane w naszym hufcu, o naszych pomysłach na usprawnienie działań Hufca, o których wcześniej nie mieliśmy okazji a czasami odwagi otwarcie rozmawiać.

 

To zjazd (uczestnicy zjazdu z głosem decydującym) podejmuje uchwały i stanowiska, których realizację następnie powierza się komendzie Hufca zobowiązując ją do ich wprowadzenia w życie.

 

Przyjmuje strategię rozwoju Hufca

 

Podczas zjazdu drużynowi i instruktorzy dyskutują a ostatecznie przyjmują strategię rozwoju Hufca – dokument, który określa kierunek działań środowiska na następne 4 lata, wyznacza cele i priorytety, które hufiec jako środowisko przed sobą stawia.

 

Rozpatruje i zatwierdza sprawozdania wszystkich władz hufca za okres od ostatniego zjazdu zwykłego

 

Rozpatruje, to znaczy, że każdy z uczestników zjazdu ma możliwość zapoznania się z tymi sprawozdaniami (minimum 14 dni przed zjazdem powinny one zostać dostarczone do uczestników zjazdu), zadania pytań poszczególnym członkom ustępujących władz dotyczących realizowanych przez nich zadań.

 

Zatwierdza, czyli przyjmuje te sprawozdania uznając je za rzetelnie przygotowane i zgodne ze stanem faktycznym.

 

Na wniosek komisji rewizyjnej hufca podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków komendy hufca za okres pomiędzy zjazdami Hufca

 

Podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium, czyli że co? Absolutorium to zatwierdzenie merytoryczne sprawozdań przedstawionych przez członków ustępującej komendy. Udzielenie absolutorium to wyraz pozytywnej oceny pracy tych osób na zajmowanych przez nich funkcjach.

 

Głosowanie nad absolutorium dla władz odbywa się zawsze na wniosek komisji rewizyjnej, która przed zjazdem zapoznaje się ze sprawozdaniem komendanta i komendy, analizuje je i przygotowuje swoją opinię o pracy poszczególnych członków komendy stawiając Zjazdowi wniosek o absolutorium.

 

Wybiera komendanta hufca i na jego wniosek określa liczebność i wybiera pozostałych członków komendy hufca, w tym skarbnika i osobę odpowiedzialną za program i pracę z kadrą

 

Ten zapis jest chyba dosyć jasny. Zjazd decyduje, komu na kolejne 4 lata powierzy kierowanie hufcem, jego reprezentowanie i decydowanie o jego bieżących sprawach.

 

Określając liczebność komendy uczestnicy zjazdu przyjmują, bądź nie propozycję nowo wybranego komendanta. W praktyce zazwyczaj jest tak, że zjazd dokonując wyboru konkretnej osoby na funkcję komendanta następnie zgadza się na jego propozycję, – bo przecież nikt inny jak on sam lepiej nie wie, z kim i w ilu osobowym składzie będzie najefektywniej pracował. W skład komendy oprócz komendanta muszą wejść jeszcze co najmniej 2 osoby w tym zastępca i skarbnik.

 

Określa liczebność i wybiera komisję rewizyjną hufca

 

Uczestnicy zjazdu wybiorą na kolejną 4 - letnią kadencję komisję rewizyjna hufca, której zadaniem jest dbać o zgodność z przepisami działań komendy i jednostek Hufca. Należy nadmienić, że Komisja Rewizyjna, jako organ nadzoru i kontroli jest współodpowiedzialny z Komendantem i Komendą Hufca za wszystko, co się w Hufcu dzieje.

 

Liczebność komisji rewizyjnej zostaje określona przez zjazd, jednak zgodnie ze Statutem, nie może być ona mniej liczna niż 3 osoby.

 

Może wybrać sąd harcerski hufca określając jego liczebność

 

Może, zatem nie musi. To czy sąd harcerski zostaje wybrany wynika z tego czy jest on w hufcu potrzebny? A to już zupełnie inna kwestia, którą myślę, że należy rozważyć na pewno przed najbliższym zjazdem naszego Hufca.

 

 

dokumenty:

 

·     Uchwała Rady Naczelnej

 

·     ordynacja wyborcza

 

·     Statut ZHP

 

·     protokóły, dokumenty

 

materiały do wykorzystania

 

·     procedury dot. zjazdu

 

·     komisje zjazdu

 

·     porządek obrad

 

·     regulamin obrad

 

·     scenariusz zjazdu

 

·     słowniczek zjazdowy

 

·     sprawozdanie komendy

 

·     sprawozdanie sądu

 

·     sprawozdanie kom. rew.

 

·     dokumentacja zjazdu

 

·     planowanie rozwoju