PODSTAWOWE DOKUMENTY

 

 

 

 

Statut ZHP uchwalony przez XXXIX Zjazd ZHP w 2017 roku

 

 

Odpis Statutu ZHP potwierdzony przez sąd w dniu 24.10.2017r.

 

 

Krajowy Rejestr Sądowy z 10.02.2020r

 

 

Numer identyfikacyjny REGON

 

 

Numer identyfikacji podatkowej NIP

 

 

Sprawozdanie merytoryczne OPP za rok 2018

 

 

Sprawozdanie finansowe OPP za rok 2018

 

 

Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku

Uchwała Komisji Rewizyjnej Chorągwi w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 (Uchwała 03/06/2019 z 15.06.2019)

Uchwała Komisji Rewizyjnej Chorągwi w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2018 (Uchwała 05/06/2019 z 15.06.2019)

Uchwała Komisji Rewizyjnej i w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za rok 2018 (Uchwała 02/06/2019 z 15.06.2019)

Strategia Rozwoju Chorągwi Wielkopolskiej na lata 2019 - 2022

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach z 02.08.2018r

 

 

Zaświadczenie o niezaleganiu składki ZUS z 01.08.2018r

 

 

Licencja na międzynarodowe usługi autokarowe

 

 

Zaświadczenie o wpisie do rejestru organizatorów turystyki

 

 

 

 

Certyfikat gwarancji ubezpieczeniowej na usługi turystyczne 31.08.2018 – 30.08.2019

 

 

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji producentów rolnych

 

 

Polisa PZU OC 15.01.2020r – 14.01.2021r. z dnia 15.01.2019

 

 

Ogólne warunki ubezpieczenia OC

 

 

Ogólne warunki ubezpieczenia NNW

 

 

Zmiany w ogólnych warunkach zbiorowego ubezpieczenia NNW

 

 

Ubezpieczenie NNW – informacje o produkcie ubezpieczeniowym