DOKUMENTY HAL

 

 

Podstawowe dokumenty dot. wypoczynku

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o KRK z 11.09.2015 (dotyczy wypoczynku)

Rozporządzenie MEN z dnia 30.03.2016 w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży 

Protokół uzgodnień w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami

Rozporządzenie MGiP w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów

  

Instrukcja sanitarna dla obozów organizowanych pod namiotami z czerwca 2016

Zarządzenie Komendanta Chorągwi Wlkp. ZHP z 26.05.2017 dot. bezpieczeństwa

   

Instrukcja Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej z 06.02.2020  załączniki poniżej

 

   plan finansowy obozu

   karta kwalifikacyjna uczestnika wzór MEN (drukować dwustronnie)

 

   plan finansowy obozu

 

 załącznik do karty kwalifikacyjnej – uczestnik niepełnoletni (nowy wzór)

 

   książka finansowa (rok 2019)

   książka finansowa (rok 2020)

 

 załącznik do karty kwalifikacyjnej – uczestnik pełnoletni (nowy wzór)

 

 

  instrukcja do arkusza excel „książka finansowa”

karta kwalifikacyjna uczestnika niepełnoletniego  formy HALiZ innej niż wypoczynek (nowy wzór)

 

  wniosek o zaliczkę

karta kwalifikacyjna uczestnika pełnoletniego  formy HALiZ innej niż wypoczynek (nowy wzór)

 

   protokół przekazania sprzętu

   warunki uczestnictwa

 

   umowa użyczenia

   lista wpłat uczestników (excel)

 

   umowa najmu pojazdu

   lista wpłat uczestników

 

   ewidencja przebiegu pojazdu

  raport przedobozowy (nowy wzór)

 

   oświadczenie komendanta i kwatermistrza o rozliczeniu obozu

   wzór porozumienia w sprawie wynajmu bazy

 

   polecenie wyjazdu służbowego

   raport poobozowy

 

 protokół powypadkowy (nowy wzór)

 

 

 

e-obóz - książka finansowa obozu + rozchód żywności (działa w programie Access 2007 oraz darmowym Access Runtime 2007 i wyższym)

info – e-obóz

Obowiązująca dokumentacja HALiZ

zatwierdzanie obozu i obowiązująca dokumentacja

dokumentacja podczas trwania obozu

dokumentacja do rozliczenia obozu

prezentacja HAL 2019 – zmiany w dokumentach, dokumentacja elektroniczna

Dokumentacja kadry obozu

umowa – zlecenie          

 

 wyliczenia do umowy – zlecenia od 01.10.2019

umowa z wolontariuszem

 

  przykładowe obowiązki kadry i personelu na obozie

   

kreator umowy wolontariackiej        działa z programem Microsoft Access lub (darmowym) Microsoft Access Runtime

zaświadczenie dla komendanta obozu o posiadaniu stopnia instruktorskiego (stopień phm. i hm.)

zaświadczenie dla komendanta obozu o posiadaniu stopnia instruktorskiego (stopień pwd)

zaświadczenie dla instruktora-wychowawcy

zapytanie o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego

   wzór oświadczenia  o posiadaniu zaświadczenia w zakładzie pracy
    pismo do KRK o pracy wolontariackiej

Dokumentacja programowa

dziennik zajęć wychowawcy wypoczynku (drukować dwustronnie i spiąć w broszurę)

przykładowy regulamin uczestnika obozu

program obozu – wzór

przykładowe kierunki pracy  programowo-wychowawczych na obozie

Przydatne dokumenty

protokół powypadkowy (nowy wzór)

wniosek o dofinansowanie FAS

przykładowe jadłospisy

zapotrzebowanie żywnościowe

instrukcja bezpieczeństwa pożarowego           

polecenie przetwarzania danych osobowych dla komendanta obozu

polecenie przetwarzania danych osobowych dla wychowawcy

rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

 

umowa powierzenia danych osobowych

Poradnictwo

Zadania Komendanta i Komendy Hufca

Bezpieczeństwo w ZHP - poradnik

sprawy organizacyjne i zasady bezpieczeństwa HAL - prezentacja

Materiał dot. wypoczynku WSSE w Poznaniu

harcerska książka kucharska

świadczenia opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych - VADEMECUM

zgłaszanie wypoczynku w kuratorium - prezentacja

 

 zgłoszenie do kuratorium – obozy/kolonie, obozy wędrowne (arkusz pdf w celu przygotowania potrzebnych danych do zgłoszenia)

 

 zgłoszenie do kuratorium – półkolonie (arkusz pdf w celu przygotowania potrzebnych danych do zgł.)

 

 zgłoszenie do kuratorium – obozy zagraniczne (arkusz pdf w celu przygotowania potrzebnych danych do zgł.)

zasady dobrej praktyki higienicznej

Dokumenty dla Komendy Hufca

wniosek o zgodę na zatwierdzanie obozów w hufcu

protokół sprawdzenia dokumentacji obozu w hufcu