PODSTAWOWE DOKUMENTY

 

 

 

 

Statut ZHP uchwalony przez XXXVII Zjazd ZHP 10.03.2012r

 

 

Odpis Statutu ZHP potwierdzony przez sąd w dniu 18.03.2014r.

 

 

Krajowy Rejestr Sądowy z 05.01.2017r

 

 

Numer identyfikacyjny REGON

 

 

Numer identyfikacji podatkowej NIP

 

 

Sprawozdanie merytoryczne OPP za rok 2015

 

 

Sprawozdanie finansowe (bilans) za rok 2015

 

 

Sprawozdanie z wydatków 1 % w roku 2015

Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

Uchwała Komisji Rewizyjnej Chorągwi w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 (Uchwała 3/06/2016 z 17.06.2015)

Uchwała Komisji Rewizyjnej Chorągwi w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2015 (Uchwała 5/06/2015 z 17.06.2016)

Uchwała Komisji Rewizyjnej i w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego opp za rok 2015 (Uchwała 2/06/2015 z 17.06.2016)

Program Rozwoju Chorągwi Wielkopolskiej na lata 2015 - 2018

 

 

Plan Operacyjny Chorągwi Wielkopolskiej na rok 2016

 

 

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach z 25.06.2015r

 

 

Zaświadczenie o niezaleganiu składki ZUS z 24.06.2015r

 

 

Licencja na międzynarodowe usługi autokarowe

 

 

Zaświadczenie o wpisie do rejestru organizatorów turystyki

 

 

 

 

Certyfikat gwarancji ubezpieczeniowej na usługi turystyczne 31.08.2016 – 30.08.2017

 

 

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji producentów rolnych

 

 

Polisa PZU OC 15.01.2016r – 14.01.2017r

 

 

Polisa PZU OC 15.01.2017r – 14.01.2018r.

 

 

Ogólne warunki ubezpieczenia OC